367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
จันทร์ - ศุกร์ | 08:30 น. - 15:30 น.

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้มีการสอบทั่วประเทศเมื่อวันที่ 16-19 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยในภาพรวมผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน พบว่า

  • การอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 74.14
  • การอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 71.86

รวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 73.02

สำหรับผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ของโรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา ดังนี้

  • การอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 90.00
  • การอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 82.66

รวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86.33

อยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก"