"เรียนรู้ ควบคู่ เทคโนโลยี"

   คือ ปรัชญาของโรงเรียน ซึ่งเน้นให้นักเรียนเข้าใจเทคโนโลยี รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองในการเรียน


ทำเนียบรุ่น

ป.6/2561 ป.6 รุ่น 17 ป.6 รุ่น 18

หมายเหตุ: รุ่นอื่นๆ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล จะดำเนินการให้แสดงผลโดยเร็วที่สุดนะครับ