คำชี้แจง

 • ผู้ปกครองนักเรียนทำการป้อนข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
 • ทางโรงเรียนฯ จะติดต่อกลับ ตามรายละเอียดที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร
 • กรณีต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ :
  โทร. 095 175 9780 (ครูแอ๊ด) , 082 892 9104 (ครูต่าย)
  Line ID : @haruthaipitumata
  facebook : hpm2school
  Website : www.hpm.ac.th

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียน
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา

Drag and drop files here or Browse
เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบเกิด, ทะเบียนบ้าน, ผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม
กรุณาระบุ เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ