โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา ตั้งอยู่เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110

เปิดทำการสอนตั้งแต่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ในระดับชั้นประถมศึกษา เดิมชื่อ "โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน" มีพื้นที่ 5 ไร่ ต่อมาได้เปิดขยายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในปีการศึกษา 2561 ได้ยื่นขอเปลี่ยนชื่อเป็น "อนุบาลหฤทัยปิตุมาตา" และได้รับการอนุมัติใช้ในปีการศึกษา 2562

สัญลักษณ์ ดอกไม้ประจำโรงเรียน