Phran kratai, Kamphaeng phet.
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 15:30 น.

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีรายละเอียดของภาระงานและความรับผิดชอบ ดังนี้

 • บริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อนำนโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร และข้อมูลที่ดำเนินการต่อการพัฒนาหลักสูตร
 • จัดทำโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหา
 • พัฒนาระบบการสอนให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน
 • ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน
 • ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้
 • ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล การเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา
 • รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6)
Pin It

ติดต่อโรงเรียน

367/5 หมู่ 4 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย
อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร
โทร. 09 5175 9780 , 08 2892 9104

สถิติจำนวนผู้มาเยี่ยมชม

 • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 2006714