367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
จันทร์ - ศุกร์ | 08:30 น. - 15:30 น.

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

   เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พศ. 2566 ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา