367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
จันทร์ - ศุกร์ | 08:30 น. - 15:30 น.

รายละเอียดการสมัครเข้าเรียน

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

เกณฑ์อายุ : ชั้นอนุบาลปีที่ 1

  • เกิดระหว่าง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 - 15 พฤษภาคม 2564

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

  1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา-มารดา
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
  5. เอกสารแสดงผลการเรียน (กรณีย้ายออกจากโรงเรียนเดิม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 09 5175 9780

สาระดีๆ นำมาบอกต่อ