Phran kratai, Kamphaeng phet.
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 15:30 น.

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

   เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้

  • ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
  • ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
  • ให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์
  • ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
  • ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

Pin It

ติดต่อโรงเรียน

367/5 หมู่ 4 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย
อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร
โทร. 09 5175 9780 , 08 2892 9104

สถิติจำนวนผู้มาเยี่ยมชม

  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 2006696