fbpx
วันอังคาร, สิงหาคม 04, 2020

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง
ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์โควิด-19

ระดับปฐมวัย

 1.  ผู้ปกครองชมแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตัวอย่างการจัดกิจกรรม หรือร่วมทำกิจกรรมกับบุตรหลานไปพร้อมๆ กับครูห้องเรียนต้นทาง (อาจช่วยเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่พอจะหาได้ภายในบ้าน เช่น กระดาษ ดินน้ำมัน กาว กรรไกร หรือวัสดุรีไซเคิล มาใช้ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นต้น)
  ช่วงเวลา ชมสด : 08.30 - 11.30 น.
  ชมย้อนหลัง : รอบที่ 1 14.30 น. เป็นต้นไป
  รอบที่ 2 20.30 น. เป็นต้นไป
  ชั้น  ทีวีดาวเทียม Ku Band
  (จานทึบ)
   ดิจิทัลทีวี
  (Digital TV)
  อนุบาล 1 (DLTV 10) หมายเลข 195 หมายเลข 37
  อนุบาล 2 (DLTV 11) หมายเลข 196 หมายเลข 38
  อนุบาล 3 (DLTV 12) หมายเลข 197 หมายเลข 39
  หมายเหตุ: ชมได้ทุกเวลาผ่านทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th , แอปพลิเคชั่น DLTV , ช่อง Youtube: DLTV
  ชมทางทีวีดาวเทียม หรือ ดิจิทัลทีวี
  ช่วงเวลา กิจกรรม จุดเน้นพัฒนาด้าน
  08.40 - 09.00 น. เคลื่อนไหวและจังหวะ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ ภาษา
  ความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีย
  09.00 - 09.30 น. เสริมประสบการณ์ สติปัญญาและภาษา
  09.30 - 10.30 น. ศิลปะ สร้างสรรค์ อารมณ์-จิตใจ สังคมนิสัย
  และความคิดสร้างสรรค์
  10.15 - 11.00 น. เล่นตามมุม สังคมนิสัย การเล่นสร้างสรรค์
  และการเล่นอิสระ
  หมายเหตุ: ชมได้ทุกเวลาผ่านทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th , แอปพลิเคชั่น DLTV , ช่อง Youtube: DLTV
 2. สิ่งที่ผู้ปกครองสามารถทำได้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้แก่บุตรหลานระดับปฐมวัย เช่น
  • ให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน พับผ้า เก็บของเล่น เป็นต้น
  • ให้เล่นอิสระกลางแจ้ง  เช่น เล่นดิน การออกกำลังกาย เล่นทราย เล่นเกมละเล่นง่ายๆ
  • จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ให้เด็กมีสุขอนามัยที่ดี
  • ฝึกการจัดแบ่งเวลาทำกิจกรรม เล่น และพักผ่อนให้เหมาะสม
  • ผู้ปกครองจัดหานิทาน หรืออ่านหนังสือให้ฟังทุกวันก่อนนอน
 3. สังเกตพฤติกรรม สนทนาและให้กำลังใจ ให้บุตรหลานรู้สึกสนุก มีความสุขในการเรียนรู้
 4. หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ครูประจำชั้น หรือครูที่มาเยี่ยมบ้านตามช่องทางการสื่อสารของโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา

 1. ผู้ปกครองจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทาง ตามเวลาที่ออกอากาศด้านล่างนี้
  ช่วงเวลา ชมสด : 08.30 - 13.30 น.
  ชมย้อนหลัง : รอบที่ 1 14.30 น. เป็นต้นไป
  รอบที่ 2 20.30 น. เป็นต้นไป
  ชั้น  ทีวีดาวเทียม Ku Band
  (จานทึบ)
   ดิจิทัลทีวี
  (Digital TV)
  ประถมศึกษาปีที่ 1 (DLTV 1) หมายเลข 186 หมายเลข 40
  ประถมศึกษาปีที่ 2 (DLTV 2) หมายเลข 187 หมายเลข 41
  ประถมศึกษาปีที่ 3 (DLTV 3) หมายเลข 188 หมายเลข 42
  ประถมศึกษาปีที่ 4 (DLTV 4) หมายเลข 189 หมายเลข 43
  ประถมศึกษาปีที่ 5 (DLTV 5) หมายเลข 190 หมายเลข 44
  ประถมศึกษาปีที่ 6 (DLTV 6) หมายเลข 191 หมายเลข 45
 2. สื่งที่ผู้ปกครองสามารถส่งเสริม และดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลาน
  2.1 ก่อนเรียน
       - ช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการ "การเรียนการสอน" เมื่อถึงเวลา โดยเฉพาะรายวิชาที่ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) ไว้ที่ตารางออกอากาศ
       - จัดเตรียมหนังสือเรียน หรือเอกสารประกอบการเรียนที่ครูนำมาให้
       - สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียน
  2.2 ระหว่างเรียน
       - จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย เพื่อให้เด็กมีสมาธิในการเรียน
       - ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20 - 30 นาทีแรก เนื่องจากเป็นช่วงทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่
         ส่วนในช่วงเวลาที่เหลือเป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนให้นักเรียนทำกิจกรรมเดี่ยว กลุ่ม หรือจับคู่ในการคิดตอบคำถาม ทำ
         แบบฝึกหัด ค้นคว้า สรุปความรู้ ที่บุตรหลานของท่านอาจเรียนรู้การคิดหาคำตอบ ร่วมกับนักเรียนในรายการสอน
         นั้นๆ หรือเลือกที่จะฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองก็ได้
       - ส่งเสริมให้บุตรหลานคิด และทำกิจกรรมตามความสามารถ หากบุตรหลานมีความเหนื่อยล้า ควรให้พักหยุดสายตา
         หรือดื่มน้ำ
  2.3 หลังเรียน
       - ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัด ใบงานที่ครูนำมาให้
       - เวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน พับผ้า เป็นต้น
       - ให้เล่นอิสระกลางแจ้ง เช่น กายบริหารง่ายๆ เล่นการละเล่นต่างๆ ปลูกผักสวนครัว
       - ให้ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟัง หรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือ หรือทบทวนในสิ่งที่เรียนในแต่ละวันด้วยกัน
         ทุกวันก่อนนอน
       - ให้กำลังใจ และสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน เพื่อนำไปพูดคุยกับครูประจำชั้นที่มาเยี่ยมบ้าน
 3. หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ครูประจำชั้น หรือครูที่มาเยี่ยมบ้านตามช่องทางการสื่อสารของโรงเรียน

Log in or Sign up