fbpx
วันอาทิตย์, มกราคม 24, 2021

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2562

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีแก่งเกาะร้อย อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โดยโรงเรียนพยายามปรับให้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

 • bs62-01.png
 • bs62-02.png
 • bs62-03.png
 • bs62-04.png
 • bs62-05.png
 • bs62-06.png
 • bs62-07.png
 • bs62-08.png
 • bs62-09.png
 • bs62-10.png
 • bs62-11.png
 • bs62-12.png
 • bs62-13.png
 • bs62-14.png
 • bs62-15.png
 • bs62-16.png
 • bs62-17.png
 • bs62-18.png
 • bs62-19.png
 • bs62-20.png

 • bs62-1-01.png
 • bs62-1-02.png
 • bs62-1-03.png
 • bs62-1-04.png
 • bs62-1-05.png
 • bs62-1-06.png
 • bs62-1-07.png
 • bs62-1-08.png
 • bs62-1-09.png
 • bs62-1-10.png
 • bs62-1-11.png
 • bs62-1-12.png
 • bs62-1-13.png
 • bs62-1-14.png
 • bs62-1-15.png
 • bs62-1-16.png
 • bs62-1-17.png
 • bs62-1-18.png
 • bs62-1-19.png
 • bs62-1-20.png

กำหนดการกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

ว/ด/ป เวลา กิจกรรม
15/02/2563
 • 07.30 - 08.00 น.
 • 10.00 - 10.30 น.
 • 10.-30 - 10.50 น.
 • 11.-00 - 11.30 น.
 • 11.-30 - 12.00 น.
 • 12.-00 - 13.30 น.
 • 13.-30 - 14.00 น.
 • รายงานตัว
 • ลอดซุ้มต้อนรับสู่ค่าย
 • นันทนาการ / รวมลูกเสือ-เนตรนารี จัดกอง
 • พิธีราชสดุดี
 • เปิดประชุมกอง ครั้งที่ 1
 • รับประทานอาหารกลางวัน / สร้างค่าย
 • วิชาชาวค่าย
 • ฐานที่ 1 สัญลักษณ์ของการสะกดรอย / สัญญาณนกหวีด
 • ฐานที่ 2 การปฐมพยาบาล
 • ฐานที่ 3 การปรุงอาหาร
 • ฐานที่ 4 การอยู่ร่วมกัน
 • ฐานที่ 5 พิธีรอบกองไฟ / เพลงรอบกองไฟ / การกล่าวคำชมเชย / การรายงานตัว
 
 • 14.-00 - 15.00 น.
 • 15.-00 - 17.00 น.
 • 17.-50 - 18.00 น.
 • 18.-30 - 19.00 น.
 • 19.-00 - 21.00 น.
 •  ทำกิจกรรมส่วนตัว
 • ประกอบอาหารเย็น / รับประทานอาหาร
 • เชิญธงชาติลงจากเสา
 • รวมกอง / นันทนาการ
 • กิจกรรมผจญภัย
 • ฐานที่ 1 เสียงผู้นำ
 • ฐานที่ 2 ตาบอดคลำทาง
 • ฐานที่ 3 อะไรเอ่ย?
 • ฐานที่ 4 ประสาทสัมผัส
 • ฐานที่ 5 กลิ่นปริศนา
 
 • 21.-30 - 22.45 น.
 • 22.-45 - 23.00 น.
 • สวดมนต์แผ่เมตตา / เข้านอน
 • ประชุมผู้กำกับ / รองผู้กำกับ / ผู้ช่วยฯ
16/02/2563
 • 05.-00 - 05.15 น.
 • 05.-15 - 06.15 น.
 • 06.-15 - 07.00 น.
 • ตื่นนอน / ทำภารกิจส่วนตัว
 • กายบริหาร
 • ทำภารกิจส่วนตัว / ดูแลความสะอาดรอบเต้นท์และจุดที่ได้รับมอบหมาย
 
 • 07.-00 - 07.30 น.
 • 07.-30 - 08.00 น.
 • 08.-00 - 08.30 น.
 • 08.-30 - 08.45 น.
 • 08.-45 - 09.30 น.
 • 09.-30 - 10.30 น.
 • รับประทานอาหาร
 • รับตรวจค่าย
 • เปิดประชุมกอง ครั้งที่ 2
 • เข้าที่พัก / เปลี่ยนชุดลำลอง
 • นันทนาการ
 • กิจกรรมเดินผจญภัย
 • ฐานที่ 1 ลอดถ้ำ
 • ฐานที่ 2 ถอดรหัสเข็มทิศ
 • ฐานที่ 3 สายใยสไปเดอร์
 • ฐานที่ 4 พรมลอยฟ้า
 • ฐานที่ 5 สะพานดาว
 
 • 12.-00 - 13.00 น.
 • 13.-00 - 13.30 น.
 • 14.-00 - 17.00 น.
 • รับประทานอาหารตามฐาน
 • นันทนาการและแนะนำกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ
 • พักผ่อน / กิจกรรมยามว่าง และซ้อมการแสดงรอบกองไฟ
 
 • 17.-00 - 17.50 น.
 • 17.-50 - 18.00 น.
 • 19.-00 - 22.00 น.
 • 22.-00 - 22.30 น.
 • ประกอบอาหาร / รับประทานอาหาร
 • เชิญธงชาติลงจากเสา
 • ชุมนุมรอบกองไฟ
 • นัดหมาย / สวดมนต์ / เข้านอน
17/02/2563
 • 05.-00 - 05.15 น.
 • 05.-15 - 06.15 น.
 • 06.-15 - 07.00 น.
 • 07.-00 - 07.30 น.
 • 07.-30 - 08.00 น.
 • 08.-00 - 08.30 น.
 • 08.-30 - 09.00 น.
 • 09.-00 - 09.30 น.
 • ตื่นนอน / ทำภารกิจส่วนตัว
 • กายบริหาร
 • ทำภารกิจส่วนตัว
 • รับประทานอาหาร
 • รับการตรวจค่าย
 • พิธีรอบเสาธง
 • บำเพ็ญประโยชน์
 • พิธีปิดค่ายพักแรม
 • ประธานกล่าวให้โอวาท
 • กล่าวปิดค่ายพักแรม
   

พิธีรอบเสาธง

 • สวดมนต์ / สงบนิ่ง / ชักธงลง
 • สามัคคีชุมนุม
 • สัมผัสมือ ลาจากกัน
 • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 • bs62-2-01.png
 • bs62-2-02.png
 • bs62-2-03.png
 • bs62-2-04.png
 • bs62-2-05.png
 • bs62-2-06.png
 • bs62-2-07.png
 • bs62-2-08.png
 • bs62-2-09.png
 • bs62-2-10.png
 • bs62-2-11.png
 • bs62-2-12.png
 • bs62-2-13.png
 • bs62-2-14.png
 • bs62-2-15.png
 • bs62-2-16.png
 • bs62-2-17.png
 • bs62-2-18.png
 • bs62-2-19.png
 • bs62-2-20.png

 • bs62-3-01.png
 • bs62-3-02.png
 • bs62-3-03.png
 • bs62-3-04.png
 • bs62-3-05.png
 • bs62-3-06.png
 • bs62-3-07.png
 • bs62-3-08.png
 • bs62-3-09.png
 • bs62-3-10.png
 • bs62-3-11.png
 • bs62-3-12.png
 • bs62-3-13.png
 • bs62-3-14.png
 • bs62-3-15.png
 • bs62-3-16.png
 • bs62-3-17.png
 • bs62-3-18.png
 • bs62-3-19.png
 • bs62-3-20.png

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

Log in or Sign up