fbpx
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 25, 2021
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามรายการ ดังนี้

 1. อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
  • เด็กหญิง อภิญญา คงทิม
 2. อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ุ6
  • เด็กหญิง ธันยพัต พรหมทอง
 3. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน)
  • เด็กหญิง ผกาภรณ์ จ๋องบุญ
  • เด็กหญิง สุพรรณี เจียนพูนสิน
  • เด็กหญิง ปภาดา อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์
 4. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท)
  • เด็กหญิง บันฑิตาพร นันทิใจ
  • เด็กหญิง แพรพิไล เพชรสีโสด
 5. A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน)
  • เด็กชาย ณัฐดนัย ช่อชั้น
  • เด็กชาย สรวิชญ์ คำเผือก
 6. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน)
  • เด็กชาย ทวีทรัพย์ เข็มทองคำ
  • เด็กชาย วีรภาพ อยู่ยิ้ม
 7. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน)
  • เด็กหญิง ปุณยาพร อาสาบาน
  • เด็กหญิง กุลธิดา เดชะผล
 8. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน)
  • เด็กชาย ราชพฤกษ์ จันแดง
  • เด็กชาย ก้องภพ คงทิม
 9. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน)
  • เด็กชาย ปฏิพัทธ์ นาคสวัสดิ์
  • เด็กชาย ศุภฑัต พลอาชา

ผลการแข่งขันในรอบกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร

 • อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
  • อันดับ 4 ร่วม - เหรียญทอง (90 คะแนน)
 • อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ุ6
  • อันดับ 4 - เหรียญทอง (89 คะแนน)
 • ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน)
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 - เหรียญเงิน (ุ62 คะแนน)
 • กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท)
  • ชนะเลิศ - เหรียญทอง (95 คะแนน)
 • A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน)
  • อันดับ 4 ร่วม - เหรียญเงิน (6 คะแนน)
 • การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน)
  • ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
 • การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน)
  • อันดับ 3 - เหรียญทอง (ุ80 คะแนน)
 • การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน)
  • อันดับ 3 - เหรียญทอง (ุ85 คะแนน)
 • การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน)
  • อันดับ 2 - เหรียญทอง (ุ82 คะแนน)

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร)

 • กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท)
  • อันดับ 5 - เหรียญทอง
 • การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 - เหรียญทอง
 • การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 - เหรียญทอง
กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

Log in or Sign up