fbpx
วันอังคาร, สิงหาคม 04, 2020
กิจกรรมและผลงาน

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 เนื่องจากปัญหาจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งทางโรงเรียนฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการและการปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมกันนี้ได้มีการชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกันกับผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อให้เราทุกๆ คนสามารถผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

กิจกรรมและผลงาน

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

กิจกรรมและผลงาน

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2562

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีแก่งเกาะร้อย อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โดยโรงเรียนพยายามปรับให้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

กิจกรรมและผลงาน

   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนฯ ได้นำนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาที่ “บ้านจ่าก้อง” ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำไร่นาแบบผสมผสาน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งหัวข้อในการเรียนรู้นั้นจะมีความหนักเบาไม่มากเท่ากับการเรียนในห้องเรียน นอกจากนี้แล้วยังมีจุดประสงค์แฝงเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคมด้วย รวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย ทั้งนี้รวมไปถึงการเกิดความตระหนักในตนเอง ทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัวที่พบเห็นอีกด้วย

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

กิจกรรมและผลงาน

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ป.4-6

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เด็กหญิง แพรพิไล  เพชรสีโสด และเด็กหญิง ปภาดา อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันในรายการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ป.4-6 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

กิจกรรมและผลงาน

   เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนฯ ได้นำนักเรียนในระดับชั้นเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาที่ “บ้านจ่าก้อง” ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำไร่นาแบบผสมผสาน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งหัวข้อในการเรียนรู้นั้นจะมีความหนักเบาไม่มากเท่ากับการเรียนในห้องเรียน นอกจากนี้แล้วยังมีจุดประสงค์แฝงเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคมด้วย รวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย ทั้งนี้รวมไปถึงการเกิดความตระหนักในตนเอง ทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัวที่พบเห็นอีกด้วย

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

กิจกรรมและผลงาน
กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

กิจกรรมและผลงาน

   เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้รูปแบบ HighScope สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง RIECE Thailand และกิจกรรม Coding พื้นฐาน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) ณ BONITO Chinos Hotel จังหวัดนครสวรรค์

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

Log in or Sign up