fbpx
Logo

"เรียนรู้ ควบคู่ เทคโนโลยี"

   คือ ปรัชญาของโรงเรียน ซึ่งเน้นให้นักเรียนเข้าใจเทคโนโลยี รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองในการเรียน

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.