fbpx

A+ A A-

ฝ่ายวิชาการ

นาย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์

ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีรายละเอียดของภาระงานและความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. บริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อนำนโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  2. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร และข้อมูลที่ดำเนินการต่อการพัฒนาหลักสูตร
  3. จัดทำโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหา
  5. พัฒนาระบบการสอนให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน
  6. ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน
  7. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้
  8. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ
  9. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล การเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา
  10. รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6)

เกี่ยวกับโรงเรียน

   โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา ตั้งอยู่เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110

เปิดทำการสอนตั้งแต่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ในระดับชั้นประถมศึกษา เดิมชื่อ "โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน" มีพื้นที่ 5 ไร่ ต่อมาได้เปิดขยายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในปีการศึกษา 2561 ได้ยื่นขอเปลี่ยนชื่อเป็น "อนุบาลหฤทัยปิตุมาตา" และได้รับการอนุมัติใช้ในปีการศึกษา 2562

สัญลักษณ์ ดอกไม้ประจำโรงเรียน
 

 

ผู้บริหาร